Steun ons en help Nederland vooruit

Wonen en Veiligheid

D66 wil de ruimtelijke kwaliteit van Hilversum verder versterken. Dit lukt door meer samenhang aan te brengen tussen wonen-verkeer-werken en natuur en de betrokkenheid daarbij van inwoners en bedrijven. D66 Hilversum versterkt buurten door de bewoners en vertegenwoordigers van bedrijven meer te betrekken bij het bestuur, inclusief veiligheid.

Onze plannen voor goed wonen

 • Hilversum blijft omringd door mooie natuur. We bouwen alleen binnenstedelijk bij, en aan de rand niet boven de boomhoogte.
 • Meer kwalitatief goede, CO2 neutrale gasvrije woningen.
 • Het Stationsgebied herontwikkelen tot een mooi uitnodigend onderdeel van het centrum, en de Kerkbrink wordt het Cultuurplein.
 • Meer woningen realiseren voor jongeren, alleenstaanden, starters en senioren, o.a. een- en tweekamerappartementen in de spoorzone en boven winkels, in Kerkelanden en De Meent.
 • Een betere mix in het woningprogramma: betaalbaar sociale woningen en woningen in het middensegment.
 • Gemêleerde wijken, met woonkansen voor starters en voorzieningen voor ouderen.
 • Leegstaande kantoorpanden herbestemmen naar woon-werk-combinaties. Dit gaat voor sloop en nieuwbouw.
 • Verbeteren van de verblijf- en leefkwaliteit door vergroening van het straatbeeld met bomen, groene gevels en daken.
 • Bereikbaarheid verbeteren met oog op duurzaam verkeer van de toekomst. Met meer ruimte voor fiets (o.a stallingen, oplaadpunten, Van Linschotentunnel).

Onze plannen voor veiligheid

 • Buurten krijgen in de plannen van D66 een eigen budget om samen te werken aan veiligheid en het vergroten van het veiligheidsgevoel.
 • Een veilige buurt geldt als een van de belangrijkste voorwaarden voor woongenot, belangrijker nog dan de kwaliteit van de woning zelf.
 • Veiligheid is niet alleen een taak voor de politie, maar een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Door actievere betrokkenheid bij de veiligheid van je buurt neemt het veiligheidsgevoel toe.
 • D66 werkt in buurten aan het versterken van de onderlinge band en het versterken van de sociale cohesie.
 • Daar waar wettelijke grenzen worden overschreden of mensen zich misdragen treedt het bevoegde gezag op.
 • Eigen rechter spelen wordt niet getolereerd. Zelfredzaamheid wordt wel gestimuleerd.
 • D66 is voorstander van het toepassen van herstelrecht in buurten: het in contact brengen van slachtoffer en dader om gezamenlijk tot een leefbare buurt te komen.

Onze mensen

Edwin Göbbels en Anne S. de Jong, D66 kandidaten voor de gemeenteraad, werken samen aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en veiligheid in Hilversum en de omgeving. Edwin Göbbels zegt daarover: “Hilversum mooier, groener en beter bereikbaar maken door ontwikkelingen in samenhang te zien en in samenspraak met inwoners en ondernemers te plannen en uit te werken. Anne voegt toe: “Onveilige situaties, conflicten en “buurtgedoe” op te lossen en te voorkomen, wil D66 de zelfredzaamheid van bewoners in een buurt versterken. Dat voorkomt het inzetten van zwaardere (en dus meestal duurdere en soms ook minder effectieve) middelen van buitenaf.

Goed wonen in een veilige buurt. D66 krijgt het voor elkaar!

Terug naar homepage

Laatst gewijzigd op 22 november 2018