Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 8 juli 2020

Update vanuit de fractie – juli 2020

Een update vanuit de fractie:

Hoewel de afgelopen Corona-maanden voor de toeschouwer rustig leken, heeft de Raad enorm veel digitaal vergaderd. Over grote en kleine zaken, allemaal belangrijk voor Hilversum.

De Raad boog zich over de Jaarrekening 2019 én stelde de Kadernota vast. De Corona-reserve werd ingesteld, net zoals de 1,5 m. task force, waarin o.a. onze wethouder Gerard Kuipers meteen aan de slag kon om samen met ondernemers en ambtenaren in korte tijd letterlijk ruimte te creëren voor terrassen en andere aanpassingen in het Centrum en winkelgebieden. Dit heeft ertoe geleid dat veel
horeca-uitbaters weer aan de slag konden en de zomerse levendigheid op veel plaatsen weer terug is! De eerste tentoonstelling in het Museum Face It (portretfoto’s van BN’ers door William Rutten) was zo succesvol dat ie meteen werd verlengd. En inmiddels wordt er ook weer opgetreden in de Vorstin: o.a. 13 basisscholen voerden er de eindmusical van groep 8 op! Mooi dat het “nieuwe normaal” op gang is gekomen.

De D66-fractie, met name Marianne van Vliet heeft zich intensief bemoeid met de ontwikkelingen rond het Spoorgebied 2040, zoals het Sleutelgebied werd omgedoopt. Wij hebben met u, leden en belangstellenden, op 12 juni digitaal over dit Raadsvoorstel gesproken, voorafgaand aan wat een hele serie vergaderingen werd, met vele insprekers, de indieners van een Burger Initiatiefvoorstel
(BIV) en ook woningbouwcorporaties en ondernemers. De betrokkenheid én bevlogenheid bij voor- en tegenstanders was enorm en leidde uiteindelijk tot de conclusie dat er nog teveel onduidelijk bleef om het stuk door te geleiden naar de Raad. Jammer, maar wellicht dat dit oponthoud uiteindelijk tot een groter draagvlak voor de besluiten over de toekomst van Hilversum zal leiden. De D66 fractie wil in ieder geval nog steeds in contact komen met de inwoners van de toekomst, jongeren vanaf 18 jaar die hun ideeën en wensen voor Hilversum in 2040 met ons willen delen!

Andere belangrijke onderwerpen, zoals concept- RES (Regionale Energie Strategie) en Masterplan Arenapark zijn wel in de Raad van 1 juli behandeld, en met succes. Fractielid Vivienne Wesselink diende een motie in (In Gesprek Over RES) waarin het College wordt opgeroepen in gesprek te gaan en te blijven met betrokken partijen over onbenutte kansen voor opwekking van zonne-en windenergie in Hilversum en Gooi en Vechtstreek. En met Rijkswaterstaat over mogelijke projecten langs tracés van de A1 en A27. De motie werd breed gesteund!

De D66-fractie is na zeer intensieve weken nu zes weken met zomerreces. Vanaf 17 augustus start het nieuwe politieke seizoen. Uiteraard kunt u ons altijd via de email benaderen.

Blijf intussen gezond, houdt u aan de Corona-maatregelen en steun de lokale ondernemers.

Namens ons allemaal een mooie en zonnige zomer gewenst.