Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 16 juni 2020

Terugblik D-Café 11 juni 2020 over “Sleutelgebied”

Eindelijk in gesprek

Op 12 maart hadden we al met onze leden en andere belangstellenden in gesprek willen gaan over Het Sleutelgebied. U weet wel, dat is het collegebesluit om ons aan te melden bij de Metropoolregio Amsterdam als Sleutelgebied. Ook bij ons gooide de coronacrisis roet in het eten: 12 maart ging niet door. En dat gold niet alleen voor onze bijeenkomsten. Ook de participatie rond de ontwikkeling van de Omgevingsvisie voor Hilversum, waar wat ons betreft het Sleutelgebied (of zoals dat nu heet Het Spoorgebied), onlosmakelijk mee verbonden is. En dat heeft het onderwerp geen goed gedaan. Het gebrek aan het goede gesprek tussen raad en college, tussen college en inwoners en andere belanghebbenden en tussen politieke partijen en inwoners/leden/belanghebbenden  leidde tot veel reuring. De kranten staan er bol van. Wij als D66-fractie ontvingen brieven van verontruste burgers en specialisten. Gaat Hilversum zonder participatie in juli besluiten om 10.000 woningen in Hilversum te bouwen tot 2040, en wel voor de MRA? Dat kan toch niet waar zijn?

Nee. Het ‘Sleutelgebied’ gaat niet zomaar gebeuren.

Het college heeft een raadsvoorstel naar de raad gestuurd. De gemeenteraad besluit op 1 juli of zij het college opdracht geeft om drie scenario’s uit te werken. De bedoeling is dat de gemeenteraad zich in oktober uitspreekt over de voorlopige voorkeur voor één van de scenario’s. Met dit raadsvoorstel in de hand hebben we dit politieke D-Café georganiseerd op 11 juni. Wel online helaas, en dat is niet ideaal. Je hebt de kans dat je het diepere gesprek mist, dat niet iedereen kan en wil meedoen, dat er technische problemen zijn….

Toch hebben we het gedaan, omdat we niet langer konden en wilden wachten. De D66-fractie wilde persé voor de behandelingen in de commissies half juni met belangstellenden in gesprek. Om toe te lichten, om vragen te beantwoorden, om de ontwikkeling van het standpunt van D66 te bespreken. Om te horen wat er leeft.

De poltieke discussie

25 leden en belangstellenden deden mee aan ons on-line politieke café. Er waren veel vragen en opmerkingen aan de fractie en aan architect Theo Fambach die ons ruimtelijke afwegingen mee gaf. En het trok de aandacht, zo gaf Marianne van Vliet afgelopen zaterdag hierover een interview op NH Gooi. We zijn blij dat we dit eerste gesprek aangegaan zijn, en wat ons betreft zeker niet het laatste.

Samenvatting van het politieke D-Café

Hein Jaarsma gaf een inleiding  over het algemene kader. Dat algemene kader is er een van grote woningbehoefte in Nederland, om bevolkingsgroei en verdunning (minder mensen per woning) op te vangen. Voor Hilversum gaat het dan om alleen al 4500 woningen in de komende 20 jaar. Die willen we (zo veel mogelijk) in de bestaande stad bouwen. Dat is lastig en duur. Vanuit het rijks-verstedelijkingsbeleid, via de MRA kunnen we daarbij (ook financiële) ondersteuning krijgen. Hilversum bepaalt wel zelf of en hoe ze dit wil.

Marianne van Vliet lichtte de Hilversumse kansen en dilemma’s toe. Ze vertelde dat de fractie van D66 Hilversum een positieve grondhouding heeft over de uitbreiding van Hilversum (en daarmee het adresseren van de woningnood, zeker ook voor jongeren) maar ook kritisch is over de raadsopdracht. Daar mag nog wel wat aan gesleuteld worden. Er moet meer aandacht voor participatie en communicatie zijn. Vanaf nu moet het goede gesprek gevoerd worden! We willen het niet hebben over alleen het Spoorgebied, of alleen wonen. Integraal aanvliegen is wat wij willen. Het moet gaan over heel Hilversum. Over wonen en ook over werken, voorzieningen, groen, duurzaamheid, mobiliteit. En last but not least, het moet gaan over de Hilversum zelf, over de kwaliteiten, de architectuur, de Hilversumse maat. Het aantal woningen is dan een uitkomst, niet een vooraf vastgesteld gegeven. Zo bouwen we met een goede omgevingsvisie aan een gezonde toekomst voor Hilversum. Daarbij zitten we niet op een eiland. Als we binnen onze kaders een bijdrage kunnen leveren aan de woningnood van Nederland door meer woningen te bouwen dan die wij nodig hebben voor de autonomie groei dan is dat een prima uitkomst en ook een kans voor de toekomst van Hilversum.

Gastspreker Theo Fambach (architect uit Gooise Meren) gaf ons ruimtelijke afwegingen mee over hoe en (mogelijk) hoeveel woningen er waar bijgebouwd zouden kunnen worden. Hij nam als voorbeeld het Mediapark, waarin er volgens hem tot 1100 woningen gebouwd zouden kunnen worden. Dit geeft gelijk aan hoe ingewikkeld de opgave van het ‘Spoorgebied’ is. Theo gaf aan persoonlijk zeker vraagtekens te hebben bij hoe er 6.000 of meer woningen bij te bouwen zijn in Hilversum.

Daarmee waren de zorgen van de deelnemers aan de discussie nog niet weggenomen. Want waarom zoveel woningen? Wie beslist? Is het tempo niet veel te snel? Wordt de mooie Tuinstad aangetast? Daarnaast waren er ook deelnemers die kansen zagen. Die willen betaalbare woningen voor hun kinderen, en meer werkgelegenheid. Die vonden dat we de mobiliteitsproblemen niet alleen op kunnen lossen en dat de hulp vanuit de MRA daarbij een kans is. En zo heeft de fractie waardevolle input gekregen voor de definitieve standpuntbepaling.

In het D-café werden een aantal randvoorwaarden bij de (mogelijke) ontwikkeling naar voren gebracht. De D66-fractie kan zich hier in vinden.  Daarbij merken we op dat die ook onderdeel zijn van de zoektocht naar de uitwerking.

  1. We willen een eigen afweging maken over kwaliteit. Kwaliteit van de inpassing, kwaliteit van de architectuur, kwaliteit die Hilversum versterkt, niet zomaar volbouwt.
  2. We willen ruimte voor een eigen Hilversums tijdspad. Zodat we het zorgvuldig doen, met de participatie waar we altijd voor staan.
  3. We willen werken vanuit een breder perspectief op de ontwikkeling van Hilversum, dus met Omgevingsvisie.
  4. We willen oog houden voor de historie van Hilversum. Tegelijk willen we ook vooruit kijken, want stilstand is achteruitgang.
  5. We willen dat mobiliteit en bereikbaarheid een integraal onderdeel is van de afweging.

Vervolg

Dit was een eerste begin. We denken na over het vervolg.  Weer een D-café? Digitaal of in het echt? Ons raadslid Vivienne Wesselink werkt eraan dat we de jongeren van Hilversum erbij kunnen betrekken. Want dáár doen wij als D66-fractie het voor. Een mooie, groene, gezonde toekomst voor Hilversum 2040 waar het goed werken en betaalbaar wonen is.

Mocht u verdere vragen of opmerkingen hebben, benader dan onze woordvoerder op dit dossier, Marianne van Vliet via e-mail.