Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 13 februari 2020

Kandidaat-wethouder gezocht

Instellingsbesluit Wethoudersadviescommissie

Het bestuur van D66 Hilversum heeft op 13 februari 2020:
• Besloten het profiel van de wethouder vast te stellen zoals hieronder opgenomen.
• Besloten tot het instellen van een Wethoudersadviescommissie (WAC), zoals bedoeld in artikel 6.14 van het Huishoudelijk Reglement.
Taak
De WAC heeft tot taak om voor de Raadsfractie een niet-bindend advies op te stellen over de mate van geschiktheid van de wethouderskandidaten, naar aanleiding van de tussentijdse invulling van de functie van wethouder, op basis van het onderstaande persoonsprofiel.
De WAC heeft tot taak om zich hierbij specifiek te laten leiden door de geschiktheid van de kandidaat voor de binnenkort vrijkomende D66-portefeuille binnen het college; die van wethouder Media, Cultuur, Economie en Regionale samenwerking.
Werkwijze
Het advies voor de wethouders wordt als volgt opgesteld:
1. Kandidaten kunnen per mail (..) hun interesse melden tot en met vrijdag 21 februari 2020 23:59 uur, door middel van het insturen van een motivatiebrief met CV.
2. De WAC zal een eerste selectie op basis van de brieven doen, alvorens over te gaan tot tenminste één gespreksronde.
3. In overleg met de kandidaat kan de WAC aanvullende informatie verzamelen.
4. De WAC zal haar advies als volgt vormgeven: de WAC zal kandidaten aan de fractie voordragen, gesorteerd op volgorde van geschiktheid. Het advies wordt alleen aan de fractie voorgelegd van de personen die daarvoor hun (expliciete) toestemming hebben gegeven.
5. De WAC zal op 23 februari 2020 gesprekken met de kandidaat-wethouders voeren en de fractie daarna zo spoedig mogelijk van advies voorzien.
Samenstelling
De WAC zal bestaan uit vier personen:
• Twee externe adviseurs met ruime politiek-bestuurlijke ervaring; te weten Marieke van Dijk en Siefko Julius
• Een fractielid van D66 Hilversum; te weten Marijke Groesz
• De voorzitter van D66 Hilversum; te weten Joost Koelega
Leden van de WAC kunnen zelf geen kandidaat zijn voor de functie waar zij advies over uitbrengen.
De WAC is gehouden aan strikte geheimhouding ten aanzien van de personen waarmee is gesproken en de inhoud van die gesprekken, net als eenieder die (daartoe genodigd) kennisneemt van de adviezen van de WAC. Het bestuur is gemandateerd om de leden van de WAC aan te stellen.

Profiel van de wethouder

Voor de verdere ontwikkeling van de Mediastad Hilversum zoeken we een
daadkrachtige wethouder. Een energieke, communicatieve, collegiale bestuurder, die inspireert en kiezers en leden aan de partij weet te verbinden.

De wethouder:
• Heeft een visie op de verdere ontwikkeling van de Media, Cultuur, Economie in de Mediastad en de regionale samenwerking.
• Weet een juiste balans tussen algemeen vertegenwoordiger van de burgers en zijn D66-achtergrond te bewaren en te uiten en is flexibel als het gaat om het behalen van resultaten.
• Is in staat verbindingen te leggen tussen beleidsterreinen en fungeert als bruggenbouwer tussen partijen en personen.
• Investeert in goede relaties met fractie, bestuur en leden van D66 en informeert hen tijdig.
• Onderhoudt korte lijnen met landelijke politiek, provincie en rijksoverheid, als vertegenwoordiger van Hilversum.
• Bereikt resultaten en neemt daar de verantwoording voor.
• Heeft affiniteit en ervaring met het openbaar bestuur en bij voorkeur ook met de inhoud van de behartigde portefeuilles.
• Beïnvloedt de agenda van het college aan de hand van het coalitieakkoord, het verkiezingsprogramma van D66 Hilversum en de input van de fractie.
• Heeft een representatieve functie in de stad en zal zo veel mogelijk buiten het Raadhuis zichtbaar zijn.
• Neemt actief deel aan het publieke debat door maatschappelijke problemen actief te agenderen in de media en in de stad.
• Is actief lid van de politieke vereniging van D66 Hilversum en is aanwezig bij relevante partijbijeenkomsten en de permanente campagne.

Competenties:

• Visie: heeft het vermogen zaken in een breder kader te zetten; conceptueel en beleidsmatig te denken met daarbij de lange termijn voor ogen.
• Politiek sensitief, ontvankelijk en effectief.
• Debater: debatteert op overtuigende, sympathieke wijze en kan goed omgaan met de diverse media.
• Communicatie: een toegankelijke gesprekspartner voor iedereen en kan aansprekend het belang van een stevig cultureel en economisch klimaat overbrengen.
• Netwerkgericht: toegankelijk en biedt ruimte aan raadsleden, inwoners en andere betrokkenen.
• Collegiaal: kan nauw samenwerken met de burgemeester, de wethouders, de fractie, de gemeenteraad, het ambtelijk apparaat en met D66 Hilversum
• Onderhandelen: kan verschillende strategieën inzetten om tot een resultaat te komen.
• Ondernemerschap: acteert doelgericht en spreekt de taal van de ondernemers.
• Coachen: beschikt over leidinggevende, sturende en coachende kwaliteiten.
• Proactief, inventief, denkt in oplossingen.

Vereisten:

• Onderschrijft het sociaal-liberale gedachtegoed van D66 volledig.
• Is bij aantreden indien nodig fulltime beschikbaar voor de functie.
• Woont in Hilversum of de regio en/of heeft een aantoonbare relatie met de stad.
• Gezien de bijzondere en korte periode waarin de wethouder in functie treedt, zoeken we kandidaten met gemeentelijke bestuurservaring die zich snel dossiers en de politieke verhoudingen eigen kunnen maken.