Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 14 februari 2010

Lieven de Keyproject illusoir

D66 is
voorstander van woondienstenzones. D66 is niet blij met de uitvoering
van de zones: het stapelen van stenen en functies op één plek. Dan is
er geen sprake van een woondienstenzone, maar van een
woondienstencentrum. D66 heeft zich dan ook vanaf het begin verzet
tegen de stapelbouw en de massaliteit aan functies op het
Bontekoeterrein (Van Riebeeckkwartier).

In
Hilversum-Noord zit al jaren iets geks in de planning. In één wijk
worden twee woondienstenzones  alias woondienstencentra  gebouwd:
rondom het Vierkerkenhuis en het Lieven de Keyproject. Je zou zeggen,
dat een rondje Vierkerkenhuis wel voldoende is. Nee. Aan de Lieven de
Keylaan blijven we volharden in stapelbouw en een teveel aan functies.
Waarom Hilversum-Noord niet opgevat als één woondienstenzone?

Alle
woon en hulpdiensten op één plek; daar moeten we van af. Het Lieven de
Keyproject omvat tachtig senioren(zorg?)woningen, groepswoningen voor
dementerenden en gehandicapten, een nieuwe basisschool (Da Costa), een
nieuwe vmbo-school (Hilfertsheem-Beatrix), een bibliotheeksteunpunt,
artsenpost (HOED), fysiotherapie, een sportveld op het schooldak,
buurtfuncties, enz. Dat is stapelen geblazen.

Sociale bouwkunde

Het
is allemaal goed bedoeld. Investeringen in de leefbaarheid van de
buurt. Tja… Uit onderzoek blijkt dat het stapelen van functies (en
mensen) op één plek niet bevorderlijk is voor het samen-leven. Deze
vorm van sociale bouwkunde produceert uitsluiting. Ook de toevoeging
van buurtfuncties, buurtbarbecues, buurtregisseurs, enz. is
maatschappelijk niet zinvol, concluderen de onderzoeksinstituten SEO en
Atlas voor gemeenten.

Daar
komt nog bij dat we in Hilversum de slechte gewoonte hebben om diverse
bouwprojecten onder het motto ‘dan liever de lucht in’ te megalomaan op
te zetten, waardoor

  1. de burgers protesteren
  2. de bouwprojecten stremmen
  3. er sprake is van exploitatieverlies
  4. toegezegde subsidies worden ingetrokken
  5. en… de bouwprojecten in de ijskast belanden
  6. weer uit de ijskast gehaald worden, vervormd met een teveel aan functies…

Illusoir

Op
weg naar de begroting 2010 constateert het College van B&W dat het
meerjarig financieel beleid niet sluitend is. “Zeker omdat als gevolg
van de economische recessie de uitgaven stijgen (bijv. kosten van
bijstand) en de inkomsten dalen (bijv. de bouwleges, opbrengsten
grondexploitaties, e.d.)… is het illusoir dat de gemeente de toename
van haar uitgaven weet te beperken.”

Gelet
op de verliezen op grondexploitaties, die leiden tot dotaties en
rentetoevoeging, stelt het College van B&W dat er te veel aan
bouwprojecten (qua aantal en complexiteit) onder handen is. “Het ligt
dan ook in de rede de oplossing te zoeken in een beperking van de
plannen waar we mee bezig zijn.”

In
het kader van ‘beperking van de plannen’ biedt D66 het Lieven de
Keyproject aan voor noodzakelijke beperking. Woningbouwcorporaties
strijden met elkaar en de gemeente over van alles en nog wat.
Zorginstelling Philadelphia is in financiële problemen gekomen.
Welstand heeft nog kritiek op het plan. Buurtbewoners protesteren en
overwegen juridische stappen. Samen leven? Hoe dan, buurman? De € 1,4
miljoen ISV-subsidie van de provincie wankelt. Het College van B&W
overweegt ‘een herverdeling van de ISV-middelen over de projecten’ als
de subsidie definitief wegvalt. Nog minder voor andere projecten?
Dat kan niet. Vertraging? Nee.

Eerst de scholen

D66
adviseert om eerst de scholen Hilfertsheem-Beatrix en Da Costa te
bouwen. Die scholen wachten al zo lang op nieuwbouw. De scholen en de
bibliotheek hebben een fantastische uitwerking van het
bibliotheeksteunpunt voor ogen. Wijkgericht, dus inpluggen. Sporten op
het schooldak? Kom van dat dak af!

Het
betekent natuurlijk wel een nieuw bouwplan, los van de reeds
ontwikkelde massaliteit. In een tweede bouwfase (over vijf jaar?)
kijken we naar de bouw van woningen ter plekke. Ga door met het
Vierkerkenhuis en omgeving. Bij het raadsvoorstel (15 april jl.) om
€ 1,2 miljoen beschikbaar te stellen als bijdrage in de
voorbereidingskosten voor onderwijshuisvesting ten behoeve van
Hilfertsheem-Beatrix en de Da Costaschool heeft D66 dan ook aan
wethouder Ton Roerig (CDA) gevraagd om nog eens na te denken. De
voorbereidingskosten hadden immers betrekking op het huidige complexe
bouwplan, waar buurtbewoners (BIK) tegen in opstand zijn gekomen.
Voorlopig wordt er dus niet gebouwd, mede gelet op de gang naar de Raad
van State.

Barend
Smit (D66): “Wellicht moet de school uit het woondienstencomplex
gehaald worden, omdat het onduidelijk is of het project doorgaat. Ten
behoeve van onderwijshuisvesting moet er een ander plan komen, waardoor
de gevraagde € 1,2 miljoen als bijdrage voor de architect, de
constructeur, de bouwfysica, de installaties, enz. weggegooid geld is.
Denk nog eens goed na.”
Maar wethouder Ton Roerig gaf geen krimp.
Hij had al vier maanden nagedacht, toezeggingen gedaan en (…) zijn
politieke lot verbonden aan het vertrouwen van de raad en bij de gratie
daarvan functioneert hij. Aldus de wethouder.

Barend
Smit: “Het is illusoir te denken dat er uit deze rommelpotterij ooit
een scholencomplex zal verrijzen. Laat staan een woondienstencomplex.

Stekker er uit

Gelet
op de actuele wrijvingen tussen partijen, de vertraging, de
onmogelijkheden in het bouwprogramma, de stapeling van stenen en
functies, de tegenstand van de buurtbewoners, de juridische procedures,
het exploitatieverlies, enz. komt het Lieven de Keyproject in
aanmerking voor ‘beperking van het plan’.

Barend
Smit (D66): “Trek de stekker uit het huidige Lieven de Keyproject. Maak
snel een realistisch plan in twee bouwfases: eerst het scholencomplex
en dan de rest.
Zorg voor draagvlak in de buurt.”