Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 13 februari 2010

Lorentzschool niet akkoord met dislocatie

In Hilversum-Oost barst de Lorentzschool uit zijn voegen. Gelet op de snelle toename van het leerlingaantal in dit herstructureringsgebied heeft D66 vanaf september 2006(!) regelmatig aandacht gevraagd voor de huisvestingsproblematiek van de Lorentzschool. Laatstelijk in het artikel “Knelpunt Lorentzschool”- oplossing in de buurt. D66 is van mening dat het College van B&W niet actief is ingesprongen op het D66-initiatief om tijdelijke huisvesting te realiseren in een gebouw op het Philipsterrein (in de zichtlijn van de Lorentzschool). Om over de uiteindelijke oplossing – het D66-idee om schoolwoningen aan de Anthony Fokkerweg te bouwen (terrein Kappersschool) – maar te zwijgen.

Uit de nota “Actualisatie Onderwijshuisvesting” blijkt, dat de ongewenste situatie, te weten de dislocatie Kamerlingh Onnesweg / hoek Liebergerweg ten behoeve van de Lorentzschool, gehandhaafd blijft. Het spreekt vanzelf, dat het schoolbestuur van de Lorentzschool niet akkoord gaat met deze actualisatie(?). En terecht.

D66: als ouders dat wensen moet er een basisschool in de buurt beschikbaar zijn. D66 wordt dan ook voortdurend door ouders bevraagd over dit ongewenste uiteendrijven van gezinnen en het “nutteloze gesjouw”.

Door middel van het stellen van schriftelijke vragen heeft D66 het College van B&W nogmaals verzocht om de mogelijkheid op het Philipsterrein constructief te bekijken en succesvol af te ronden. Het zoeken van de uiteindelijke oplossing in de toepassing van de schoolwoningenformule op het terrein van de voormalige Kappersschool (Tweede Gooise Huishoudschool) is nog steeds een interessante optie. De Kapperschool is gesloopt, het bouwterrein ligt braak en Dudok Wonen ontwikkelt een bouwplan voor een reeks appartementen. Minstens één woonlaag (begane grond) moet toch vooralsnog casco opgeleverd kunnen worden om de komende 15 à 20 jaar als school te kunnen functioneren? Om de daaropvolgende 15 à 20 jaar als woningen door het leven te gaan? Een perfecte oplossing inzake de kostenverdeling.

Voor schoolwoningen: zie referentiebeelden “Wachtlijsten voor basisonderwijs”- schoolwoningen voor piekleerlingen.

D66 vraagt het College van B&W schriftelijk (via artikel 41) waarom deze D66-oplossing (Philipsterrein en schoolwoningenoptie) niet is opgenomen in de “Actualisatie Onderwijshuisvesting”. D66 spoort het College aan “om de handen ineen te slaan om de Lorentzschoolproblematiek-in-de-buurt effectief op te lossen.”

Door deze oplossing kan het schoolgebouw aan de Kamerlingh Onnesweg / hoek Liebergerweg gebruikt worden voor de actuele huisvestingsproblematiek van de kinderopvang in Hilversum-Oost.

Wethouder Karin Walters (SP) – “zaak”waarnemer voor onderwijswethouder Ton Roerig (CDA) – heeft op aandringen van D66 en haar eigen partij het Lorentzschooldossier afgestoft en voortvarend opgepakt. Dat biedt perspectief voor de Lorentzschool. En wethouder Erik Boog (D66) werkt hard aan het dossier kinderopvang in Hilversum-Oost.